نفت و گاز

همزمان با پيشرفت توربين هاي هوايي، توربين هاي صنعتي مورد استفاده در صنايع نفت و پتروشيمي و
توليد برق نيز پيشرفت کردند. و با گذشت زمان از آلياژهاي پيشرفته تري در توليد اين توربين ها استفاده شد. آلياژهاي دسته MONEL و  INCONELبا خواص پايدار خوردگي و دمايي در استخراجهاي واقع در ساحل و
درون دريا مناسب هستند. آلياژهاي پايه نيكل در اين محدوده آلياژهاي به صرفه­اي در تجهيزات کنترل فرايند،
شيرها و پمپها مي­باشند. MONEL 400 در زمينه­هاي مختلفي مثل شيرها، پمپها، شفتهاي پروانه، مخازن
گاز و دستگاههاي تقطير نفت خام بكار ميرود.